Brf Vårt hem Nr 2

Bf. Vårt Hem nr 2 är en ytterst trevlig förening belägen endast några få meter från Odenplan och med närhet till Vasaparken. Här råder en gemytlig grannsämja där alla hjälps åt i mån av tid med driften av fastigheten. I huset finns även en mycket omtyckt och trevlig restaurang.

Anslagstavla

Kallelse till föreningsstämma

2019-05-13

Tisdagen d. 28 maj kl. 19.00 på restaurangen Mowglis kök Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordning . 3. Val av ordförande för stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd, 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet 13. Arvoden åt styrelse och revisorer 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. övriga ärenden 18. Stämmans avslutande Efter stämman ges det tillfälle att diskutera vinden. Den nya styrelsen tar ett snabbt konstituerande möte efter mötet. Årsredovisningen kommer att skickas ut före stämman. Vi har valt att inte printa ut den för att spara på energi och ekonomi. Det serveras en måltid i samband med stämman. Motioner/Ärenden Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma om hen skriftligen framställer yrkande därom hos styrelsen senast tio dagar före ordinarie stämma. Fullmakt Medlem äger rätt att överlåta sin rösträtt på make, maka, barn, stadigvarande sammanboende eller annan medlem genom fullmakt. Ingen må som ombud företräda mer än en medlem. Stadgar finns på sidan. https://www.svenskbrf.se/varthemnr2/dokument/stadgar

Adress

Bf. Vårt Hem nr 2 upa.
Vegagatan 15
113 29 Stockholm


Information

  • Organisationsnummer: 702002-5677
  • Byggår: 1884
  • Registreringsår: 1913
  • Antal lägenheter: 14

Dokument

I närheten

Vega Tolv Förskola
44m
Sankt Örjansgården Förskola
49m
NTI Handelsgymnasiet
72m
Adolf Fredriks och Gustav Vasa Barnkr...
118m
Observatorielundens skola
136m